Prohlášení o zpracování osobních údajů

Prohlášení o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů (dále jen „GDPR“) (dále jen „Informační memorandum“):

Kdo jsme a jak nás můžete kontaktovat?

TOPefekt s.r.o., sídlem B. Němcové 767/13, 787 01 Šumperk, Česká republika, IČO 294 44 268, která je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 53634 (dále jen „TOPefekt“ nebo „Správce“), je správce Vašich osobních údajů, což znamená, že určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů, provádí zpracování osobních údajů a odpovídá za něj. V některých případech může být společnost TOPefekt též v pozici zpracovatele osobních údajů, tj. že zpracovává osobní údaje pro účely určené jiným správcem. Více informací o naší činnosti a nabídce našich služeb naleznete na webových stránkách www.topefekt.com. Pokud v tomto Informačním memorandu ani na našich webových stránkách nenaleznete odpovědi na Vaše dotazy nebo budete chtít některé informace vysvětlit podrobněji, můžete nás kontaktovat pomocí kontaktního formuláře.

Jakým způsobem zpracováváme Vaše osobní údaje a jak jsou zabezpečeny?

Plně si uvědomujeme důležitost ochrany osobních údajů a soukromí klientů. Při zpracování osobních údajů postupujeme vždy tak, aby Vaše osobní údaje byly maximálně zabezpečeny a nemohly být zneužity.

Zpracování Vašich osobních údajů provádíme automatizovaně v našich informačních systémech, případně v informačních systémech našich zpracovatelů. Vaše osobní údaje jsou zpracovávány pouze vybranými zaměstnanci společnosti TOPefekt a kategoriemi zpracovatelů uváděnými vždy u příslušného účelu zpracování. Učinili jsme taková opatření, aby k Vašim osobním údajům měli přístup pouze určení zaměstnanci společnosti TOPefekt a zpracovatelé, kteří se podílejí na jejich zpracování, a také aby tito zaměstnanci a zpracovatelé zachovávali mlčenlivost o veškerých skutečnostech, údajích a datech (osobních či jiných), o nichž se dozvěděli při výkonu své práce. Se všemi zpracovateli má společnost uzavřenu písemnou smlouvu o zpracování osobních údajů, ve které klademe důraz na zabezpečení Vašich osobních údajů.

Vaše osobní údaje zpracováváme na území České republiky. Do jiných zemí Vaše osobní údaje předáváme pouze za účelem plnění smluvního vztahu s Vámi.

Jaké osobní údaje zpracováváme?

 1. Identifikační a adresní údaje: e-mail, telefonní číslo, jméno, příjmení, země, časová zóna, foto, IP adresa

 2. Elektronické kontaktní údaje: fakturační údaje (jméno kontaktní osoby, příjmení kontaktní osoby, ulice a číslo popisné, město, poštovní směrovací číslo, stát, IČO, DIČ a IČDPH u slovenských uživatelů)

 3. Údaje související s realizací služby: lokalizace prohlížeče, verze prohlížeče, operační systém, e-mail pro doručenky, e-mail pro odpovědi, e-mail pro zasílání upozornění o nízkém kreditu

Jak získáváme Vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje získáváme od Vás, od třetích osob, nebo z vlastní činnosti. Pokud osobní údaje získáváme od Vás, informujeme Vás o tom, zda je poskytnutí osobního údaje zákonným nebo smluvním požadavkem, nebo požadavkem, který je nutné uvést do smlouvy, a zda máte povinnost osobní údaje poskytnout, a o možných důsledcích neposkytnutí osobních údajů. Vaše osobní údaje získáváme:

Od Vás, zejména:

- na základě Vašich žádostí, dotazů a v rámci poskytování našich služeb;

- při komunikaci prostřednictvím emailu či jiné písemné komunikaci; nebo

- při osobní komunikaci na pobočce nebo v jiných prostorách.

Z veřejně dostupných rejstříků a evidencí, zejména:

 • z obchodního rejstříku;

 • ze živnostenského rejstříku;

 • z insolvenčního rejstříku;

 • z registru ekonomických subjektů;

 • z Evropského systému VIES pro Ověřování DIČ pro účely DPH

Z vlastní činnosti, zejména vyhodnocením a analýzou Vašich osobních údajů získaných z výše uvedených zdrojů.

Pro jaké účely zpracováváme Vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje zpracováváme pouze v rozsahu nezbytném pro daný účel a po dobu, která je nezbytná pro splnění daného účelu. Po splnění původního účelu (například plnění Služby) můžeme osobní údaje zpracovávat pro jiné účely (například pro plnění zákonné archivační doby). Účely zpracování uvádíme níže v této kapitole. Vaše osobní údaje obecně archivujeme po dobu stanovenou právními předpisy a Obchodními podmínkami.

Vaše osobní údaje zpracováváme pro tyto účely:

 1. Plnění poskytovaných služeb a vyřizování Vašich žádostí;

 2. Plnění našich právních povinností;

 3. Uplatňování nebo obhajoby našich právních nároků;

 4. Vnitřní administrativní účely; nebo

 5. Účely stanovené ve Vámi udělovaném souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Ad a) Plnění poskytovaných služeb a vyřizování Vašich žádostí

Společnost TOPefekt zpracovává Vaše osobní údaje pro účely související s plněním našich služeb, zejména pro účely identifikace a ověření Uživatele v systému, pro zasílání potvrzení o doručení zpráv, pro příjem odpovědí od příjemců, pro zasílání notifikací o nízkém kreditu a o dalších uživatelsky definovaných akcích. Poskytnutí uvedených osobních údajů je tedy smluvním požadavkem.

Právní základ pro zpracování (právní titul):

Pro uvedené účely zpracováváme osobní údaje na základě právního titulu splnění Služby, jejíž stranou je subjekt údajů (zpravidla klient společnosti TOPefekt).

Kategorie osobních údajů:

Pro uvedené účely zpracováváme tyto kategorie osobních údajů (přičemž obsah jednotlivých kategorií uvádíme výše): identifikační a adresní údaje, další údaje o klientovi, elektronické kontaktní údaje, další elektronické údaje,

Příjemci osobních údajů (zpracovatelé či třetí strany, kterým jsou nebo mohou být osobní údaje poskytovány):

Neposkytujeme osobní údaje třetím stranám.

Doba zpracování:

Pro uvedené účely zpracováváme osobní údaje po dobu poskytování služeb.

Ad b) Plnění našich právních povinností

Jako obchodní korporace se musíme řídit celou řadou právních předpisů a v nich stanovenými povinnostmi, zejména: zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákonem č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů; zákonem č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů; zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů; zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů; zákonem č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti a po změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů; zákonem č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů; zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů; zákonem č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů; zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů; a dále navazujícími podzákonnými právními předpisy, právními předpisy práva Evropské unie. Poskytnutí uvedených osobních údajů je tedy zákonným požadavkem.

Právní základ pro zpracování (právní titul):

Pro uvedené účely zpracováváme osobní údaje na základě právního titulu splnění právní povinnosti, která se na společnost TOPefekt vztahuje, dle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR.

Kategorie osobních údajů:

Pro uvedené účely zpracováváme tyto kategorie osobních údajů (přičemž obsah jednotlivých kategorií uvádíme výše): identifikační a adresní údaje, další údaje o klientovi, elektronické kontaktní údaje, další

elektronické údaje.

Příjemci osobních údajů (zpracovatelé či třetí strany, kterým jsou nebo mohou být osobní údaje poskytovány):

Pro uvedené účely využíváme služeb právního a daňového poradenství. Musíme též poskytovat nezbytnou součinnost příslušným orgánům státní správy, například správci daně či soudním exekutorům, orgánům činným v trestním, přestupkovém či správním řízení, a to v rozsahu a za podmínek stanovených právními předpisy.

Doba zpracování:

Pro uvedené účely zpracováváme osobní údaje po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy. Až na výjimky, kdy právní předpisy stanoví delší dobu uchování určitých dokumentů, které mohou obsahovat osobní údaje, uchováváme osobní údaje zpracovávané pro plnění našich právních povinností maximálně po dobu 10 let.

Ad c) Vnitřní administrativní účely

Vaše údaje zpracováváme též pro naše vnitřní účely (optimalizace procesů v rámci společnosti TOPefekt apod.).

Právní základ pro zpracování (právní titul):

Pro uvedené účely zpracováváme osobní údaje na základě právního titulu oprávněného zájmu společnosti TOPefekt dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, a to konkrétně oprávněných zájmů na řádném fungování vnitřních administrativních procesů a jejich optimalizaci.

Kategorie osobních údajů:

Pro uvedené účely zpracováváme tyto kategorie osobních údajů (přičemž obsah jednotlivých kategorií uvádíme výše): identifikační a adresní údaje, další údaje o klientovi, elektronické kontaktní údaje, další elektronické údaje, údaje související s používáním našich služeb.

Příjemci osobních údajů (zpracovatelé či třetí strany, kterým jsou nebo mohou být osobní údaje poskytovány):

Neposkytujeme osobní údaje třetím stranám.

Doba zpracování:

Pro uvedené účely zpracováváme osobní údaje po dobu poskytování služeb a dále po dobu, než jsou vyhotoveny příslušné interní reporty za období, kdy jste ještě byl naším Uživatelem, nejdéle však po dobu čtyř let od okamžiku, kdy jste přestal být naším Uživatelem.

Ad d) Účely stanovené ve Vámi udělovaném souhlasu se zpracováním osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme na základě Vámi uděleného souhlasu dle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR pro účely:

- podpory prodeje našich produktů a/nebo produktů našich obchodních partnerů (marketingové účely), a to v rozsahu a za podmínek stanovených v „souhlasu se zpracováním osobních údajů - marketingové účely“,

Pro uvedené účely neposkytujeme údaje třetím stranám.

Souhlas udělujete zcela dobrovolně a můžete jej kdykoli odvolat. Neudělení souhlasu nebo jeho odvolání nemá žádné důsledky na využívání našich produktů a služeb, pro které není tento souhlas potřebný. Souhlas můžete odvolat zasláním požadavku z kontaktního formuláře nebo v sídle naší společnosti.

Jaká jsou Vaše práva?

Vaše údaje zpracováváme zcela transparentním způsobem. Kdykoliv během zpracování Vašich osobních údajů můžete využít následujících práv:

 1. Právo na přístup k Vašim osobním údajům a na pořízení kopie Vašich osobních údajů, které zpracováváme.

 2. Právo na opravu a doplnění Vašich osobních údajů v případě, že zjistíte, že o Vás zpracováváme nesprávné nebo nepřesné osobní údaje.

 3. Právo na výmaz Vašich osobních údajů (resp. právo být zapomenut). Můžete od nás požadovat, abychom vymazali Vaše osobní údaje, a my tak učiníme v případě, že:

- osobní údaje nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;

- pokud odvoláte svůj souhlas, na základě kterého zpracováváme osobní údaje a neexistuje žádný jiný právní důvod pro zpracování;

- vznesete námitky proti zpracování na základě oprávněného zájmu, pokud neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování na naší straně, nebo pokud vznesete námitku proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu (tj. nebudeme Vám dále zasílat adresná obchodní sdělení);

- osobní údaje jsou zpracovány protiprávně; nebo

- osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Evropské unie nebo České republiky.

Upozorňujeme Vás, že Vaše osobní údaje naopak nemohou být vymazány, pokud je jejich zpracování nezbytné:

- pro výkon práva na svobodu projevu a informace;

- pro splnění právní povinnosti, jež vyžaduje zpracování podle práva Evropské unie nebo České republiky, nebo pro splnění úkolu provedeného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci;

- pro účely archivace ve veřejném zájmu, či pro statistické účely; nebo

- pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

d) Právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů. Můžete od nás také požadovat, abychom omezili zpracování Vašich osobních údajů, a to v případě, že:

- zpracovávané osobní údaje nejsou přesné;

- zpracování je protiprávní;

- zpracovávané osobní údaje nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány; nebo

- vznesete námitky proti zpracování.

Pokud uplatníte Vaše právo na omezení zpracování a bude naplněna některá z výše uvedených podmínek, provedeme v našich systémech záznam, že se na dané údaje vztahuje omezení, a takové údaje nebudeme zpravidla aktivně dále zpracovávat (vyjma případů vyplývajících z právních předpisů).

Pokud pominou důvody pro omezení zpracování, omezení zpracování Vašich osobních údajů zrušíme. O tom Vás budeme předem informovat.

e) Právo na přenos. V případě, že zpracováváme vaše osobní údaje na základě vašeho souhlasu nebo pro účely plnění Služeb a zároveň je zpracování automatizované, máte právo získat takové Vaše osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném strojově čitelném formátu a předat je jinému správci. Vaše osobní údaje Vám budou v takovém případě poskytnuty elektronicky v zabezpečeném souboru ve formátu [xml].

f) Pokud se domníváte, že došlo k porušení povinností stanovených právními předpisy na ochranu osobních údajů (zejména GDPR), máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo u jiného příslušného dozorového úřadu členského státu Evropské unie, který je pověřen dozorem nad dodržováním povinností stanovených GDPR (zejména dozorového úřadu v členském státě Vašeho obvyklého bydliště, místa výkonu zaměstnání nebo místa, kde došlo k domnělému porušení).

Ve společnosti TOPfekt nedochází k žádnému automatizovanému rozhodování, tj. rozhodování založenému výhradně na automatizovaném zpracování (včetně profilování), které by pro Vás mělo právní účinky nebo se Vás jiným obdobným způsobem významně dotýkalo.

Máte rovněž právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, pokud jsou osobní údaje zpracovány:

- pro účely plnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci;

- pro účely oprávněných zájmů správce či třetí strany; nebo

- pro účely přímého marketingu, což zahrnuje také profilování s cílem přizpůsobit nabídku Vašim potřebám a zkvalitnit poskytované služby.

V případě, že vznesete námitku, nebudeme zpracovávat Vaše osobní údaje do té doby, dokud neprokážeme závažné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, nebo pro určení, výkon a/nebo obhajobu našich právních nároků.

Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudeme již Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávat.

V případě uplatnění jakéhokoliv výše uvedeného práva Vás bez zbytečného odkladu písemně informujeme o způsobu vyřízení Vaší žádosti.

Děkujeme za Vaši důvěru.

Vyzkoušejte zdarma BulkGate SMS bránu

Vytvořit můj účet

A získat 10 zpráv ZDARMA