Prehlásenie o spracovaní osobných údajov

Prehlásenie o spracovaní osobných údajov podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a poučenie dotknutých osôb (ďalej len „GDPR“) (ďalej len „Informačné memorandum“):

Kto sme a ako nás môžete kontaktovať?

TOPefekt s.r.o., sídlom B. Němcovej 767/13, 787 01 Šumperk, Česká republika, IČO 294 44 268, ktorá je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Ostrave, oddiel C, vložka 53634 (ďalej len „TOPefekt“ alebo „Správca“), je správca Vašich osobných údajov, čo znamená, že určuje účel a prostriedky spracovania osobných údajov, vykonáva spracovanie osobných údajov a zodpovedá za neho. V niektorých prípadoch môže byť spoločnosť TOPefekt tiež v pozícii spracovateľa osobných údajov, tj. Že spracováva osobné údaje pre účely určené iným správcom. Viac informácií o našej činnosti a ponuke našich služieb nájdete na webových stránkach www.topefekt.com. Ak v tomto Informačnom memorande ani na našich webových stránkach nenájdete odpovede na Vaše otázky alebo budete chcieť niektoré informácie vysvetliť podrobnejšie, môžete nás kontaktovať pomocou kontaktného formulára.

Akým spôsobom spracovávame Vaše osobné údaje a ako sú zabezpečené?

Plne si uvedomujeme dôležitosť ochrany osobných údajov a súkromia klientov. Pri spracovaní osobných údajov postupujeme vždy tak, aby Vaše osobné údaje boli maximálne zabezpečené a nemohli byť zneužité.

Spracovanie Vašich osobných údajov vykonávame automatizovane v našich informačných systémoch, prípadne v informačných systémoch našich spracovateľov. Vaše osobné údaje sú spracovávané len vybranými zamestnancami spoločnosti TOPefekt a kategóriami spracovateľov uvádzanými vždy pri príslušnom účele spracovania. Urobili sme také opatrenia, aby k Vašim osobným údajom mali prístup len určení zamestnanci spoločnosti TOPefekt a a spracovatelia, ktorí sa podieľajú na ich spracovaní a tiež aby títo zamestnanci a spracovatelia zachovávali mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, údajoch a dátach (osobných či iných), o ktorých sa dozvedeli pri výkone svojej práce. So všetkými spracovateľovi má spoločnosť uzavretú písomnú zmluvu o spracovaní osobných údajov, v ktorej kladieme dôraz na zabezpečenie Vašich osobných údajov.

Vaše osobné údaje spracovávame na území České republiky. Do iných krajín Vaše osobné údaje odovzdávame len za účelom plnenia zmluvného vzťahu s Vami.

Aké osobné údaje spracovávame?

 1. Identifikačné a adresné údaje: e-mail, telefónne číslo, meno, priezvisko, krajina, časová zóna, foto, IP adresa

 2. Elektronické kontaktné údaje: fakturačné údaje (meno kontaktnej osoby, priezvisko kontaktnej osoby, ulica a číslo popisné, mesto, poštové smerovacie číslo, štát, IČO, DIČ a IČDPH u slovenských užívateľov)

 3. Údaje súvisiace s realizáciou služby: lokalizácia prehliadača, verzie prehliadača, operačný systém, e-mail pre doručenky, e-mail pre odpovede, e-mail pre zasielanie upozornení o nízkom kredite

Ako získavame Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje získavame od Vás, od tretích osôb, alebo z vlastnej činnosti. Ak osobné údaje získavame od Vás, informujeme Vás o tom, či je poskytnutie osobného údaju zákonným alebo zmluvným požiadavkom, alebo požiadavkom, ktorý je nutné uviesť do zmluvy a či máte povinnosť osobné údaje poskytnúť a o možných dôsledkoch neposkytnutia osobných údajov. Vaše osobné údaje získavame:

Od Vás, najmä:

- na základe Vašich žiadostí, otázok a v rámci poskytovania našich služieb;

- pri komunikácii prostredníctvom emailu či inej písomnej komunikácii; alebo

- pri osobnej komunikácii na pobočke alebo v iných priestoroch.

Z verejne dostupných registrov a evidencií, najmä:

 • z Obchodného registra;

 • zo Živnostenského registra;

 • z Insolvenčného registra;

 • z registra ekonomických subjektov;

 • z Európskeho systému VIES pre Overovanie DIČ pre účely DPH

Z vlastnej činnosti, najmä vyhodnotením a analýzou Vašich osobných údajov získaných z vyššie uvedených zdrojov.

Na aké účely spracovávame Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje spracovávame iba v rozsahu potrebnom na daný účel a po dobu, ktorá je nevyhnutná pre splnenie daného účelu. Po splnení pôvodného účelu (napríklad plnenie Služby) môžeme osobné údaje spracovávať na iné účely (napríklad pre plnenie zákonnej archivačnej doby). Účely spracovania uvádzame nižšie v tejto kapitole. Vaše osobné údaje všeobecne archivujeme po dobu stanovenú právnymi predpismi a Obchodnými podmienkami.

Vaše osobné údaje spracovávame na tieto účely:

 1. Plnenie poskytovaných služieb a vybavovania Vašich žiadostí;

 2. Plnenie našich právnych povinností;

 3. Uplatňovanie alebo obhajoby našich právnych nárokov;

 4. Vnútorné administratívne účely; alebo

 5. Účely stanovené vo Vami udeľovanom súhlase so spracovaním osobných údajov.

Ad a) Plnenie poskytovaných služieb a vybavovanie Vašich žiadostí

Spoločnosť TOPefekt spracováva Vaše osobné údaje pre účely súvisiace s plnením našich služieb, najmä na účely identifikácie a overenia Užívateľa v systéme, pre zasielanie potvrdení o doručení správ, pre príjem odpovedí od príjemcov, pre zasielanie notifikácií o nízkom kredite a o ďalších užívateľsky definovaných akciách. Poskytnutie uvedených osobných údajov je teda zmluvnou požiadavkou.

Právny základ pre spracovanie (právny titul):

Na uvedené účely spracovávame osobné údaje na základe právneho titulu splnenia Služby, ktorej stranou je subjekt údajov (spravidla klient spoločnosti TOPefekt).

Kategória osobných údajov:

Na uvedené účely spracovávame tieto kategórie osobných údajov (pričom obsah jednotlivých kategórii uvádzame vyššie): identifikačné a adresné údaje, ďalšie údaje o klientovi, elektronické kontaktné údaje, ďalšie elektronické údaje,

Príjemcovia osobných údajov (spracovatelia alebo tretej strany, ktorým sú alebo môžu byť osobné údaje poskytované):

Neposkytujeme osobné údaje tretím stranám.

Doba spracovania:

Na uvedené účely spracovávame osobné údaje po dobu poskytovania služieb.

Ad b) Plnenie našich právnych povinností

Ako obchodná korporácia sa musíme riadiť celým radom právnych predpisov a v nich stanovených povinností, najmä: zákonom č. 89/2012 Zb. Občiansky zákonník, zákonom č. 253/2008 Zb. o niektorých opatreniach proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu, v znení neskorších predpisov; zákonom č. 280/2009 Zb., daňový poriadok, v znení neskorších predpisov; zákonom č. 90/2012 Zb. o obchodných korporáciách, v znení neskorších predpisov; zákonom č. 563/1991 Zb. o účtovníctve v znení neskorších predpisov; zákonom č. 120/2001 Zb. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti a po zmene ďalších zákonov v znení neskorších predpisov; zákonom č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov; zákonom č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov; zákonom č. 40/2009 Zb., trestný zákonník, v znení neskorších predpisov; zákonom č. 499/2004 Zb. o archivníctve a spisovej službe a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; a ďalej nadväzujúcimi podzákonnými právnymi predpismi, právnymi predpismi práva Európskej únie. Poskytnutie uvedených osobných údajov je teda zákonnou požiadavkou.

Právny základ pre spracovanie (právny titul):

Na uvedené účely spracovávame osobné údaje na základe právneho titulu dodržania právnej povinnosti, ktorá sa na spoločnosť TOPefekt vzťahuje, podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR.

Kategória osobných údajov:

Na uvedené účely spracovávame tieto kategórie osobných údajov (pričom obsah jednotlivých kategórii uvádzame vyššie): identifikačné a adresné údaje, ďalšie údaje o klientovi, elektronické kontaktné údaje, ďalšie

elektronické údaje.

Príjemcovia osobných údajov (spracovatelia alebo tretie strany, ktorým sú alebo môžu byť osobné údaje poskytované):

Na uvedené účely využívame služby právneho a daňového poradenstva. Musíme tiež poskytovať potrebnú súčinnosť príslušným orgánom štátnej správy, napríklad správcovi dane či súdnym exekútorom, orgánom činným v trestnom, priestupkovom alebo v správnom konaní, a to v rozsahu a za podmienok ustanovených právnymi predpismi.

Doba spracovania:

Na uvedené účely spracovávame osobné údaje po dobu stanovenú príslušnými právnymi predpismi. Až na výnimky, keď právne predpisy stanovujú dlhšiu dobu uchovávania určitých dokumentov, ktoré môžu obsahovať osobné údaje, uchovávame osobné údaje spracovávané na plnenie našich právnych povinností maximálne po dobu 10 rokov.

Ad c) Vnútorné administratívne účely

Vaše údaje spracovávame tiež pre naše vnútorné účely (optimalizácia procesov v rámci spoločnosti TOPefekt pod.).

Právny základ pre spracovanie (právny titul):

Pre uvedené účely spracovávame osobné údaje na základe právneho titulu oprávneného záujmu spoločnosti TOPefekt podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR, a to konkrétne oprávnených záujmov na riadnom fungovaní vnútorných administratívnych procesov a ich optimalizáciu.

Kategória osobných údajov:

Na uvedené účely spracovávame tieto kategórie osobných údajov (pričom obsah jednotlivých kategórii uvádzame vyššie): identifikačné a adresné údaje, ďalšie údaje o klientovi, elektronické kontaktné údaje, ďalšie elektronické údaje, údaje súvisiace s používaním našich služieb.

Príjemci osobných údajov (spracovatelia alebo tretie strany, ktorým sú alebo môžu byť osobné údaje poskytované):

Neposkytujeme osobné údaje tretím stranám.

Doba spracovania:

Na uvedené účely spracovávame osobné údaje po dobu poskytovania služieb a ďalej po dobu, než sú vyhotovené príslušné interné reporty za obdobie, keď ste ešte bol naším Užívateľom, najdlhšie však po dobu štyroch rokov od okamihu, kedy prestanete byť naším Užívateľom.

Ad d) Účely stanovené vo Vami udelenom súhlase so spracovaním osobných údajov

Vaše osobné údaje spracovávame na základe Vami udeleného súhlasu podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR na účely:

- podpory predaja našich produktov a/alebo produktov našich obchodných partnerov (marketingové účely), a to v rozsahu a za podmienok stanovených v "súhlase so spracovaním osobných údajov - marketingové účely",

Na uvedené účely neposkytujeme údaje tretím stranám.

Súhlas udeľujete úplne dobrovoľne a môžete ho kedykoľvek odvolať. Neudelenie súhlasu alebo jeho odvolanie nemá žiadne dôsledky na využívanie našich produktov a služieb, pre ktoré nie je tento súhlas potrebný. Súhlas môžete odvolať zaslaním požiadavky z kontaktného formulára v sídle našej spoločnosti.

Aké sú Vaše práva?

Vaše údaje spracovávame úplne transparentným spôsobom. Kedykoľvek počas spracovania Vašich osobných údajov môžete využiť nasledujúcich práv:

 1. Právo na prístup k Vašim osobným údajom a na obstaranie kópie Vašich osobných údajov, ktoré spracovávame.

 2. Právo na opravu a doplnenie Vašich osobných údajov v prípade, že zistíte, že o Vás spracovávame nesprávne alebo nepresné osobné údaje.

 3. Právo na výmaz Vašich osobných údajov (resp. právo byť zabudnutý). Môžete od nás požadovať, aby sme vymazali Vaše osobné údaje a my tak urobíme v prípade, že:

- osobné údaje nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované;

- pokiaľ odvoláte svoj súhlas, na základe ktorého spracovávame osobné údaje a neexistuje žiadny iný právny dôvod pre spracovanie;

- vznesiete námietky proti spracovaniu na základe oprávneného záujmu, ak neexistujú žiadne prevažujúce oprávnené dôvody pre spracovanie na našej strane alebo ak vznesiete námietku proti spracovaniu osobných údajov na účely priameho marketingu (tj. nebudeme Vám ďalej zasielať adresné obchodné oznámenia);

- osobné údaje sú spracované nezákonne; alebo

- osobné údaje musia byť vymazané na splnenie právnej povinnosti ustanovenej v práve Európskej únie alebo Českej republiky.

Upozorňujeme Vás, že Vaše osobné údaje naopak nemôžu byť vymazané, pokiaľ je ich spracovanie nevyhnutné:

- pre výkon práva na slobodu prejavu a informácie;

- pre splnenie právnej povinnosti, ktorá vyžaduje spracovanie podľa práva Európskej únie alebo Českej republiky alebo pre splnenie úlohy vykonaného vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci;

- pre účely archivácie vo verejnom záujme, či na štatistické účely; alebo

- pre určenie, vykonanie alebo obhajobu právnych nárokov.

d) Právo na obmedzenie spracovanie Vašich osobných údajov. Môžete od nás tiež požadovať, aby sme obmedzili spracovanie Vašich osobných údajov, a to v prípade, že:

- spracovávané osobné údaje nie sú presné;

- spracovanie je protiprávne;

- spracovávané osobné údaje nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované; alebo

- vznesiete námietky proti spracovaniu.

Ak uplatníte Vaše právo na obmedzenie spracovania a bude naplnená niektorá z vyššie uvedených podmienok, vykonáme v našich systémoch záznam, že sa na dané údaje vzťahuje obmedzenie, a také údaje nebudeme spravidla aktívne ďalej spracovávať (okrem prípadov vyplývajúcich z právnych predpisov).

Ak pominú dôvody pre obmedzenie spracovania, obmedzenie spracovania Vašich osobných údajov zrušíme. O tom Vás budeme vopred informovať.

e) Právo na prenos. V prípade, že spracovávame vaše osobné údaje na základe vášho súhlasu alebo na účely plnenia Služieb a zároveň je spracovanie automatizované, máte právo získať také Vaše osobné údaje v štruktúrovanom, bežne používanom strojovo čitateľnom formáte a odovzdať ich inému správcovi. Vaše osobné údaje Vám budú v takom prípade poskytnuté elektronicky v zabezpečenom súbore vo formáte [xml].

f) Pokiaľ sa domnievate, že došlo k porušeniu povinností stanovených právnymi predpismi na ochranu osobných údajov (najmä GDPR), máte právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov alebo u iného príslušného dozorného orgánu členského štátu Európskej únie, ktorý je poverený dozorom nad dodržiavaním povinností ustanovených GDPR (najmä dozorného úradu v členskom štáte Vášho obvyklého bydliska, miesta výkonu zamestnania alebo miesta, kde došlo k domnelému porušeniu).

V spoločnosti TOPfekt nedochádza k žiadnemu automatizovanému rozhodovaniu, tj. rozhodovaniu založenému výlučne na automatizovanom spracovaní (vrátane profilovania), ktoré by pre Vás malo právne účinky alebo sa Vás iným obdobným spôsobom významne dotýkalo.

Máte tiež právo namietať proti spracovaniu Vašich osobných údajov, ak sú osobné údaje spracované:

- na účely plnenia úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci;

- na účely oprávnených záujmov správcu alebo tretej strany; alebo

- na účely priameho marketingu, čo zahŕňa aj profilovanie s cieľom prispôsobiť ponuku Vašim potrebám a skvalitniť poskytované služby.

V prípade, že vznesiete námietku, nebudeme spracovávať Vaše osobné údaje do tej doby, kým nepreukážeme závažné dôvody pre spracovanie, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami alebo právami a slobodami, alebo pre určenie, výkon a/alebo obhajobu našich právnych nárokov.

Pokiaľ vznesiete námietku proti spracovaniu na účely priameho marketingu, nebudeme už Vaše osobné údaje pre tieto účely spracovávať.

V prípade uplatnenia akéhokoľvek vyššie uvedeného práva Vás bez zbytočného odkladu písomne informujeme o spôsobe vybavenia Vašej žiadosti.

Ďakujeme za Vašu dôveru.

Try BulkGate SMS gateway for free

Create your account

And get 10 FREE messages