OBCHODNÉ PODMIENKY

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1 Tieto Obchodné podmienky pre užívanie portálu BulkGate (ďalej len "Obchodné podmienky") upravujú vzájomné práva, povinnosti a princípy zmluvného vzťahu medzi obchodnou spoločnosťou TOPefekt s.r.o., sídlom B. Němcovej 767/13, 787 01 Šumperk, Česká republika, IČO 294 44 268, ktorá je zapísaná v obchodnom registri Krajského súdu v Ostrave, oddiel C, vložka 53634 (ďalej len "Poskytovateľ") a zmluvným partnerom Poskytovateľa, ktorý sa zaregistroval na portáli BulkGate (ďalej len "Užívateľ").

1.2 Tieto Obchodné podmienky tvoria v súlade s ust. § 1751 ods. 1 zákona č. 89/2012 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení (ďalej len "Občiansky zákonník"), neoddeliteľnú súčasť zmluvného vzťahu medzi Poskytovateľom a Užívateľom.

2. DEFINÍCIA POSKYTOVANÝCH SLUŽIEB

2.1 Poskytovateľ prevádzkuje na portáli BulkGate.com (ďalej len "Portál") komunikačné služby založené na technológii SMS, e-mail a ďalších alternatívnych komunikačných technológiách. Tieto služby umožňujú odosielanie správ z Portálu a z aplikácií tretích strán cez API konečným príjemcom Užívateľa. Ďalej umožňuje prijímať správy a spracovávať obsahy správ (ďalej len "Služba").

3. PRÁVA A POVINNOSTI POSKYTOVATEĽA

3.1 Poskytovateľ sa týmto zaväzuje poskytovať Užívateľovi Službu za podmienok stanovených týmito Obchodnými podmienkami.

3.2 Poskytovateľ si vyhradzuje právo overiť platbu pred čerpaním Služby a v prípade zistenia pochybností (napr. Platba sa zdá falošná, totožnosť odosielateľa platby sa nezhoduje s Užívateľom atď.) Nepripísať Užívateľovi kredit za platbu.

3.3 Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za obsah správ zasielaných Užívateľom pri užívaní Služby. Za obsah elektronickej komunikácie zodpovedá výhradne Užívateľ.

3.4 Poskytovateľ sa zaväzuje, že zabezpečí prevádzku Služby, a to vrátane všetkého potrebného hardvérového a softvérového vybavenia Poskytovateľa tak, aby mohla byť využívaná Užívateľom.

3.5 Poskytovateľ udržiava svoje vybavenie v takom technickom a prevádzkovom stave, aby bolo Užívateľovi zabezpečené využívanie služby v obvyklej kvalite.

3.6 Poskytovateľ je oprávnený zmeniť podstatné technické parametre Služby, pokiaľ taká zmena je dôsledkom podstatných zmien technických parametrov Služby zo strany mobilných operátorov alebo iného nenahraditeľného poskytovateľa.

3.7 Poskytovateľ má právo Službu rozširovať a zdokonaľovať, zavádzať nové funkcie Služby a rozvíjať užívané technológie.

3.8 Poskytovateľ má právo zaradiť Užívateľa do svojej elektronickej databázy používateľov Služby, monitorovať a archivovať operácie vykonávané Užívateľom pri užívaní Služby za účelom vyhodnocovania a zlepšovania kvality poskytovanej Služby.

3.9 V prípade, že Užívateľ poruší niektoré ustanovenia Obchodných podmienok alebo záväzného právneho predpisu, je Poskytovateľ oprávnený požadovať po ňom náhradu škody, ktorá mu tým vznikne, napríklad zmluvné pokuty alebo iné sankčné plnenia, ktoré Poskytovateľ zaplatil alebo bude povinný zaplatiť tretím stranám (štátnym orgánom, mobilným operátorom, ostatným zmluvným partnerom) v dôsledku porušenia zmluvnej alebo zákonnej povinnosti Užívateľa.

3.10 Poskytovateľ nezodpovedá za zneužitie finančných prostriedkov na účtoch registrovaných Užívateľov Portálu tretími osobami. Vykoná však potrebné kroky na zamedzenie takéhoto zneužitia.

3.11 Poskytovateľ má právo archivovať históriu odoslaných a prijatých správ a IP adresu Užívateľa po dobu 4 rokov, najmä z dôvodu poskytnutia potrebnej súčinnosti orgánom verejnej moci.

3.12 Poskytovateľ je povinný archivovať vystavené faktúry po dobu 10 rokov od ich vystavenia pre potreby účtovníctva.

4. PRÁVA A POVINNOSTI UŽÍVATEĽA

4.1 Užívateľ je povinný užívať Službu výhradne pre svoju potrebu a nesmie poskytnúť svoje užívateľské meno a heslo k Službe tretej osobe bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa. Používateľ je povinný chrániť svoje heslo a urobiť všetky vhodné a potrebné opatrenia na zabránenie sprístupnenia hesla tretej osobe. V prípade, že Užívateľ túto povinnosť poruší, zodpovedá za škodu, ktorá tým Poskytovateľovi preukázateľne vznikne, Poskytovateľ za škodu, ktorá tým samotnému Užívateľovi vznikne, nezodpovedá.

4.2 Používateľ nesmie využívať Službu k obťažovaniu tretích strán, najmä k zasielaniu nevyžiadaných dát (SPAM). Užívateľ je podľa zákona č. 480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti, v znení neskorších predpisov, povinný pri zasielaní obchodných oznámení disponovať súhlasom adresáta so zasielaním komerčných oznámení. Ďalej je povinnosťou Užívateľa podľa uvedeného zákona uviesť do textu obchodnej komunikácie totožnosť odosielateľa, v ktorého mene sa komunikácia uskutočňuje a jasne a zreteľne uviesť možnosť, ako adresát môže, bez akýchkoľvek nákladov, prejaviť svoj nezáujem o zasielanie ďalších obchodných oznámení.

4.3 Užívateľ nie je oprávnený zvoliť meno odosielateľa, ktoré nemá súvislosť s menom Užívateľa Služby a budí dojem, že užívateľom Služby je iný, všeobecne známy, používateľ.

4.4 Užívateľ nie je oprávnený vložiť a odoslať obsah, ktorý budí dojem, že odosielateľom obsahu je iný, všeobecne známy, užívateľ (phishing).

4.5 Užívateľ nie je oprávnený zadať pri registrácii do Portálu alebo pri overení telefónneho čísla na Portáli cudzie telefónne číslo alebo email.

4.6 Užívateľ nie je oprávnený zadávať alebo importovať do Portálu žiadne citlivé osobné údaje svojich koncových užívateľov.

4.7 Užívateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi bezodkladne akúkoľvek okolnosť alebo skutočnosť užívateľovi vopred známu (napr. Nadmerný objem distribuovaných správ), ktorá by mohla ovplyvniť využívanie Služby.

4.8 Užívateľ nie je oprávnený použiť transakčný kanál pre odosielanie hromadných (tj. Propagačných) správ.

5. PLATBY

5.1 Užívateľ sa zaväzuje platiť Poskytovateľovi úhradu za užívanie Služby podľa aktuálneho platného cenníka.

5.2 Úhradu za užívanie Služby sa Používateľ zaväzuje hradiť vopred formou predplateného kreditu, ktorý bude po vykonanej úhrade pripočítaný na účet Užívateľa vedený na Portáli.

5.3 Platnosť zakúpeného kreditu nie je obmedzená; tým nie je dotknutý čl. 7.2.1 Obchodných podmienok.

6. REKLAMAČNÉ PODMIENKY

6.1 Poskytovateľ nezodpovedá Užívateľovi za akékoľvek škody spôsobené mu pri poskytovaní a/alebo využití Služby, ktoré vznikli bez jeho zavinenia a/alebo okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť.

6.2 Poskytovateľ nezodpovedá najmä za škody vzniknuté nie riadnym a včasným odoslaním a/alebo doručením správ, pokiaľ správu odovzdá do platenej siete operátora, popr. ak Služba bude nedostupná z dôvodov na strane tretích osôb, najmä operátorov alebo zásahom štátnych orgánov a/alebo z dôvodov, za ktoré spoločnosť nemôže niesť zodpovednosť (vyššia moc).

6.3 Zodpovednosť za prípadné vady Služby bude riešená v rámci reklamačného konania. Reklamáciu Služby je možné uplatniť prostredníctvom kontaktného formulára, prípadne písomne ​​na adrese sídla Poskytovateľa. V prípade oprávnenej reklamácie vykoná Poskytovateľ opätovné dodanie Služby bez zbytočného odkladu.

7. UKONČENIE POSKYTOVANIA SLUŽBY, ZRUŠENIE ÚČTU

7.1 Poskytovateľ je oprávnený ukončiť poskytovanie Služby bez náhrady v nasledujúcich prípadoch
7.1.1 Užívateľ využíva Službu v rozpore s právnym poriadkom štátu, na ktorého území je Služba poskytovaná, alebo v rozpore s právnym poriadkom Českej republiky,
7.1.2 Užívateľ využíva Službu v rozpore s podmienkami poskytovania služieb mobilných operátorov alebo iných nenahraditeľných poskytovateľov služieb,
7.1.3 Užívateľ využíva Službu v rozpore s Obchodnými podmienkami,
7.1.4 Mobilný operátor alebo správny orgán odporučí alebo nariadi ukončenie alebo zastavenie poskytovania Služby,
7.1.5 Užívateľ koná v rozpore s bodmi 4.2–4.6 a 4.8 Obchodných podmienok.

7.2 Poskytovateľ je oprávnený zrušiť Užívateľovi účet bez náhrady v nasledujúcich prípadoch
7.2.1 Užívateľ sa neprihlásil do Portálu po dobu dlhšiu ako 2 roky,
7.2.2 Užívateľ si nedobili kredit do 6 mesiacov od úspešnej registrácie na Portáli,

8. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

8.1 Otázky výslovne neupravené v Obchodných podmienkach sa riadi príslušnými právnymi predpismi Českej republiky.

8.2 Obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť okamihom zaškrtnutie políčka "Súhlasím s Obchodnými podmienkami" Užívateľom pri registrácii do portálu a úspešným dokončením registrácie na portáli.

Try BulkGate SMS gateway for free

Create your account

And get 10 FREE messages